Perstorps framtid har överklagat beslutet i senaste Kommunfullmäktige gällande införandet av parkeringsvakter i Perstorps kommun.

 

Vi tror på Perstorp, gör du?

 

Förvaltningsrätten i Skåne län

Box 4522

211 35 MALMÖ

 

Överklagan av beslut fattat av Perstorps kommuns kommunfullmäktige          den 22 mars 2017 gällande parkeringsövervakning § 20 (dnr 2016.139)

 

Undertecknad, tillika gruppledare för Perstorps Framtid och ledamot av Perstorps kommuns kommunfullmäktige överklagar härmed rubricerat ärende.

 

Skälen till överklagandet är två, dels att ärendet inte hinner vinna laga kraft och dels att någon avgift inte fastställts av kommunfullmäktige.

 

Vår ledamot Lennart Johansson anförde vid ett flertal tillfällen under sammanträdet att beslutet inte kommer att kunna vinna laga kraft, då det mellan det att protokollet blivit justerat och därefter anslaget på Perstorps kommuns officiella anslagstavla skall det under kommande tre veckor kunna överklagas.

 

Vidare så skall samtliga avgifter, i detta fall avgift för parkeringsöverträdelse, fattas av kommunfullmäktige i enlighet med Kommunallagen och något sådant beslut fattades inte av kommunfullmäktige.

 

Undertecknad begär samtidigt inhibition av rubricerat beslut i avvaktan på Förvaltningsrättens slutgiltiga beslut.

 

 

Perstorp 2017-04-06

 

 

 

Bo Dahlqvist

Altvägen 6

284 37 Perstorp

 

 

Bilagor:      Kallelse med handlingar (OBS! Årtalet skall vara år 2017!!)

                  Protokoll